Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1


1. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Chodzieży.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzić może działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4


1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w których RP jest stroną.

Rozdział IICELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6


Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz :
1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi,
2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej.

§ 7


Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez następujące zadania publiczne w zakresie:
1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
2. Propagowanie działalności Klubu oraz jego idei.
3. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z onkologicznymi Klubami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
4. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.
5. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet oraz skuteczności metod leczenia.
6. Organizowanie leczenia sanatoryjnego przywracającego sprawność i podnoszącego kondycję fizyczną i psychiczną po zabiegu.
7. Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki.
8. Wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych.
9. Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „ochotniczek”. „Ochotniczki” są kobietami po zabiegach amputacji piersi, które po fachowym przeszkoleniu podejmują w szpitalach rozmowy o charakterze psychoterapeutycznym z kobietami przed zabiegiem operacyjnym mastektomii lub po jego wykonaniu.
10. Dyżury „Onkologicznego Telefonu Zaufania”.

Rozdział IIICZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9


Członkowie dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków wspierających;
3. Członków honorowych.

§ 10


1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba po leczeniu raka piersi, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację.
2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, a członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
5. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

§ 11


Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia w działalności organizowanej przez władze Stowarzyszenia,
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5. korzystania ze zgromadzonych przez Stowarzyszenie wydawnictw oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 12


Członek zwyczajny obowiązany jest do :
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13


1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 pkt. 2-5.
2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14


I. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich i innych zobowiązań, przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
II. W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub skreślenie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkini zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie.

Rozdział IVWŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 16


1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW§ 18


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

§ 20


O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 21


Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

ZARZĄD§ 22


1. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie stowarzyszenia wybierają 5 członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza,

§ 23


Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
11. Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego.
12. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
13. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
14. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 24


1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 25


Dla ważności oświadczenia woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes / lub wiceprezes i skarbnik / lub inny członek Zarządu łącznie.

§ 26


Dla ważności innych pism i dokumentów ogólnie reprezentujących Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA§ 27


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia lub zwrotu kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 28


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Badanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
3. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
4. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
5. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 29


1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VMAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 30


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, środków pozyskiwanych z akcji charytatywnych oraz wpływów z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie obowiązujących przepisach.
4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Dochody z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
6. Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VIZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31


Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 32


Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

§ 33


W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

Wprowadzono do stosowania
Uchwałą nr 1/07 Walnego Zgromadzenia Członków
z dnia 26.02.2007r.